ورودی شما از کدام طریق بوده؟
(49.50%) 50
جستوجو در گوگل
(8.910%) 9
بنر های موجود در سایت ها
(23.76%) 24
آشنایی توسط دوستان
(2.970%) 3
سایر
(14.85%) 15
لینک های موجودر در سایت ها

تعداد شرکت کنندگان : 101