ورودی شما از کدام طریق بوده؟
(50%) 51
جستوجو در گوگل
(8.823%) 9
بنر های موجود در سایت ها
(23.52%) 24
آشنایی توسط دوستان
(2.941%) 3
سایر
(14.70%) 15
لینک های موجودر در سایت ها

تعداد شرکت کنندگان : 102