ورودی شما از کدام طریق بوده؟
(49.51%) 51
جستوجو در گوگل
(8.737%) 9
بنر های موجود در سایت ها
(23.30%) 24
آشنایی توسط دوستان
(3.883%) 4
سایر
(14.56%) 15
لینک های موجودر در سایت ها

تعداد شرکت کنندگان : 103